Народни Канцеларии

Како резултат на континуираната заложба на претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, за непосреден контакт со граѓаните, беше воспоставен проектот Народни канцеларии, кој предвидува отворање подрачни канцеларии во сите поголеми градови во државата. Тие претставуваат место каде што граѓаните можат да ги изложат нивните иницијативи, предлози и сугестии од јавен карактер.

Имено, преку овој проект, претседателот на Република Македонија има можност да се запознае со ставовите и мислењата на граѓаните за вкупните состојби во општеството, да има увид во проблемите и предизвиците со кои тие се соочуваат во секојдневниот живот и начинот на кој бараат заштита или остварување на одредени права и интереси, а со тоа и во односот на органите на власта кон граѓаните при постапувањето по нивните барања.

Преку Народните канцеларии граѓаните имаат можност да се запознаат со активностите на Претседателот во вршењето на неговите уставни и законски надлежности, но и да даваат свој суд и мислење за истите.

Согласно Уставот и Законот за постапување по претставки и предлози, во Кабинетот на Претседателот на Република Македонија функционира Одделение кое ги разгледува претставките и предлозите доставени од граѓани, а кои се поврзани со заштита и остварување на нивни права и интереси, потоа јавните интереси утврдени со закон, како и заради поведување други иницијативи од јавен интерес.

„Почитувани сограѓани, со отворањето на Народните канцеларии се реализира мојата заложба и искрена желба за блискост и непосреден контакт со сите граѓани на Република Македонија. Токму Народните канцеларии се еден од начините за приближување на институцијата Претседател до вас, но и можност непосредно да се чујат вашите идеи, сугестии, иницијативи, предлози... Сакам да ја искористам оваа можност да им се заблагодарам на сите граѓани кои преку досега отворените канцеларии ги споделија своите размислувања, идеи и предлози. Без вашиот конкретен придонес нема да биде возможно градењето на успешни и функционални политики.  Воедно, сакам да ви порачам дека вратите на Народните канцеларии се секогаш отворени за вас, и секогаш кога ќе имате потреба ќе можете да се обратите и да ги изложите своите проблеми и барања, да ги образложите предизвиците со кои се соочувате, да ги доставите своите согледувања и идеи. Јас и мојот Кабинет ви стоиме на располагање. Да ја оствариме заедно визијата за просперитетна и силна Македонија!“

д-р Ѓорге Иванов


До денес се отворени вкупно три Народни канцеларии, во Скопје, Тетово и Битола. Нивното досегашното функционирање недвосмислено покажа дека граѓаните сакаат активно преку своите идеи да придонесат во општествените процеси и текови во Република Македонија.

***

За ефикасно спроведување на проектот Народни канцеларии, Кабинетот на Претседателот на Република Македонија ангажира волонтери. Тие се менуваат на секои три месеци, а за нивниот ангажман добиваат соодветен надомест согласно Законот за волонтерството (Службен весник на Република Македонија бр. 85/07 и 161/08).


Народна канцеларија во Скопје

Отворањето на првата Народна канцеларија, а со тоа и почетокот на реализацијата на проектот, се случи во Скопје на 30 април 2010 година.  Од денот на отворањето, граѓаните имаа можност поблиску да се запознаат со институцијата Претседател и со конкретните активности на Претседателот на Република Македонија, како и да ги изнесат своите барања, визии, согледувања и идеи преку поднесување на претставки и предлози.

Покрај редовните активности на канцелариите, тие се место каде се организираат средби и настани и по други поводи. По повод 14 јуни - Светскиот ден на крводарителството, поттикнати од хуманото чувство за спасување на човечки животи, претставниците на Алумни организацијата на Иванов школата за млади лидери (ИСЛАА) и волонтерите од Народната канцеларија во Скопје, на 16 јуни 2011 година организираа крводарителска акција. Истата беше поддржана и од членовите на Кабинетот на Претседателот. 

Народната канцеларија во Скопје се наоѓа во самиот центар на градот на ул. Димитрије Чуповски бр. 7, и отворена е сите седум дена во седмицата, со цел постојано да биде достапна на граѓаните.


Народна канцеларија во Тетово

На 20 февруари 2011 година Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов, ја отвори втората Народна канцеларија во Тетово. Со отворањето на оваа канцеларија, на граѓаните им се овозможи директен контакт со Кабинетот на Претседателот, а со тоа и можност за истакнување на проблемите со кои се соочуваат. Покрај изнесените претставки, неколку стотици граѓани од тетовскиот регион кои ја посетија канцеларијата, доставуваа и свои предлози за вкупните состојби во оштеството, но и за решавање на некои прашања и проблеми со кои се соочуваат во секојдневниот живот.


Народна канцеларија во Битола

Третата по ред Народна канцеларија на претседателот Иванов беше отворена во Битола на 22 април 2012 година. На отворањето на канцеларијата присуствуваа градоначалниците од Пелагонискиот регион, но и голем број граѓани. Пред присутните беше промовиран концептот на работа на Народната канцеларија и можностите кои им се отвораат на граѓаните за непосредно учество во креирањето на политиките, за споделување на нивните идеи и предлози, како и за доставување претставки. 

Народната канцеларија во Битола се наоѓа на ул. „Иван Милутиновиќ“ бб, локал 3.ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ

Претставки и предлози, освен до Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, можат да се доставуваат и до Народните канцеларии, кои потоа ќе бидат разгледувани од страна на Кабинетот на Претседателот. Подносител на претставка, односно предлог, може да биде секое физичко или правно лице, a поднесувањето може да го стори писмено или усно на записник. За претставката, односно предлогот, не се плаќа такса.
 
Претставките, односно предлозите, немаат пропишана форма и содржина, меѓутоа треба да содржат: назив на органот до кој се поднесува, кратко назначување на предметот на претставката  и име, адреса или седиште на подносителот.

По анонимна претставка, односно предлог, не се постапува, освен ако се работи за прашање од јавен интерес утврден со закон.

Одделението за претставки и предлози во Кабинетот на Претседателот на Република Македонија со особено внимание ја разгледува секоја претставка и предлог согласно Законот за постапување по претставки и предлози, и доколку утврди дека се покренуваат прашања што се од негова надлежност, се постапува по истите, односно се преземаат мерки за нивно решавање, а ако за тоа е надлежен друг орган истите се доставуваат до надлежениот орган.

За преземените мерки се извесува подносителот, согласно законски утврдените рокови.


Оглас за волонтирање во Народните канцеларии на Претседателот во Скопје, Тетово и Битола