Државни симболи на РМ

coat_of_arms

Грб на Република Македонија 


Грбот на Република Македонија претрпел неколку модификации, уште во 1946 година кога е заменет грбот на Народна Република Македонија, a на 16 ноември 2009 со отстранувањето на црвената петокрака го добива својот денешен лик. Македонскиот државен грб е еден од двата во Европа кои се со пејзажен карактер. Грбот на Република Македонија претставува поле опкружено со житни класје кои се поврзуваат на врвот, испреплетено со плодови од афион и тутунови лисја, што се поврзани на дното со лента прошарана со народни мотиви. Среде во полето се оцртува планина во чие подножје тече река, а зад планината изгрева сонце.Flag_of_MacedoniaЗнаме на Република Македонија 


Знамето на Република Македонија е официјалното знаме на територијата на државата, усвоено во 1995 година. Од центарот на црвената позадина се распространува златно сонце со осум сончеви краци, кои се простираат од сончевиот диск со проширување до рабовите на знамето. Сончевите зраци се вкрстуваат по дијагонала, хоризонтала и вертикала. Центарот на сонцето се поклопува со точката во која се сечат дијагоналите на знамето. Односот на ширината и должината на знамето е еден наспрема два.
mk_flagХимна на Република Македонија


„Денес над Македонија“ е национална химна на Македонија, компонирана во 1941 година. Автор на текстот е Владо Малески, а автор на музиката Тодор Скаловски. По завршувањето на Втората светска војна е усвоена како химна на Социјалистичка Република Македонија во рамките на поранешна Југославија, а во 1992 година со закон е прогласена и за химна на независна Република Македонија.
Денес над Македонија се раѓа


Денес над Македонија се раѓа,

ново сонце на слободата!

Македонците се борат,

за своите правдини!

Македонците се борат,

за своите правдини!


Одново сега знамето се вее,

на Крушевската република!

Гоце Делчев, Питу Гули,

Даме Груев, Сандански!

Гоце Делчев, Питу Гули,

Даме Груев, Сандански!


Горите Македонски шумно пеат,

нови песни, нови весници!

Македонија слободна,

слободнo живее!

Македонија слободна,

слободнo живее!

Today over Macedonia is being born
 

Today over Macedonia, is being born
the new sun of liberty.
The Macedonians fight,
for their own rights!
The Macedonians fight
for their own rights!


Now once again the flag flies 
(that) of the Krushevo Republic
Goce Delchev, Pitu Guli,
Dame Gruev, Sandanski!
Goce Delchev, Pitu Guli
Dame Gruev, Sandanski!


The Macedonian forests sing
new songs and news!
Macedonia is liberated
It lives in liberty!
Macedonia is liberated
It lives in liberty!