Комисија за одликување

Комисијата за одликувања и признанија е постојано работно тело на Претседателот на Република Македонија составено од претседател и 14 членови кои ги именува Претседателот од редот на истакнати поединци и претставници од соодветни државни органи и организации, здруженија на граѓани, научни, стручни и други институции. Комисијата работи врз основа на одредбите на Законот за одликувања и признанија на Република Македонија.

 

Иницијативите за доделување на одликувања и признанија се доставуваат до Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија. Комисијата ги разгледува доставените иницијативи на седница и врз основа на стручна анализа утврдува мислење за основаноста на барањата содржани во иницијативите и му предлага на Претседателот доделување на соодветно одликување или признание.Претседател
на Комисијата за одликувања и признанија
д-р Билјана Ангелова


Членови на Комисијата за одликувања и признанија

проф. д-р Бранислав Саркањац
проф. д-р Сена Ариф
м-р Златко Стефковски
Артим Шаќири
Индира Кастратовиќ
Мики Јовановски – Џафер
Братислав Димитров
м-р Јован Јоновски
Златко Калеников
Генерал потполковник Горанчо Котески
проф. д-р Никола Смилков
проф. д-р Замир Дика
проф. д-р Александар Шиколе
проф. д-р Далибор Јовановски
Адриана Бекир

 

Повеќе информации за одликувањата и признанијата кои ги доделува Претседателот на Република Македонија.